inzertný portál

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na platenú inzerciu, teda na inzerciu, ktorá je zvýrazňovaná a za ktorú inzerent riadne zaplatil. Ostatná, nespoplatnená inzercia, ktorú inzerent vloží do systému inzercie bezplatne nepodlieha zodpovednosti prevádzkovateľa v zmysle reklamačného konania.

Inzerent má právo uplatniť reklamáciu na služby zvýraznenej inzercie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z. z.) v zmysle § 3 ods.1 a ďalších ustanovení tohoto zákona.

Základné pojmy

  • Prevádzkovateľ: Ing.Ondrej Holdy holdysoftware IČO: 41777140 so sídlom Streďanská 2778, 955 01 Topoľčany.
  • Inzerent: Fyzická osoba, alebo právnická osoba inzerujúca na www.ubertomu.sk

1Zodpovednosť prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za plnenie podmienok Zobrazovania zvýraznenej inzercie tak, ako je to uvedené v cenníku zvýraznenej inzercie a v optickom vyhotovení uvedenom v časti Čo je zvýraznená inzercia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvíjať také úsilie, ktoré technicky zabezpečí riadny chod zvýraznenej inzercie.

2Uplatnenie reklamácie
Inzerent si môže uplatniť reklamáciu len na služby spojené so zvýraznením ním zvýraznenej inzercie, ak prevádzkovateľ pochybil pri správe zverejňovania zvýraznenej inzercie.
Počas celej predplatenej doby zverejňovania zvýraznenej inzercie prevádzkovateľ zodpovedá, za jeho neprerušované zobrazovanie.
Ak inzerent zistí porušenie svojich práv v zmysle prerušenia služby zobrazovania nim zvýraznenej inzercie, obráti sa písomnou formou na prevádzkovateľa, kde uvedie názov zvýraznenej inzercie, ID inzercie, službu zvýraznenia, ktorú uhradil a časový úsek (deň začiatku zvýraznenia - deň ukončenia zvýraznenia) počas ktorého mala byť zvýraznená inzercia zobrazovaná na www.ubertomu.sk v stave zvýraznenia, a zvýraznená nebola.

3Vybavenie reklamácie
Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 7 pracovných dní písomne oznámiť spôsob vyriešenia reklamácie.
Pokiaľ sa jedná o chybu systému inzercie bude reklamácia vybavená bezplatne a včas bez zbytočného odkladu a inzercia sa zvýrazní o daný časový úsek, po ktorý sa zvýraznená inzercia v systéme inzercie nezobrazovala. Ak inzerent nebude súhlasiť s takýmto vyporiadaním reklamácie, prevádzkovateľ vráti primeranú cenu za chybne poskytnutú službu. Spôsob vrátenia ceny si obe zainteresované strany (prevádzkovateľ a inzerent) dohodnú písomnou formou.

4Nárok na uplatnenie reklamácie a jeho zánik
Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká ak inzerent nepreukáže zakúpenie služby u prevádzkovateľa a ak nebudú oznámené zjavné vady poskytovanej služby. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť, alebo odvrátiť (napríklad zlyhanie funkčnosti prenajatého hostingového servera).

5 Záverečné ustanovenia
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu tohoto reklamačného poriadku aj bez predošlého upozornenia. Reklamačný poriadok je platný dňom jeho zverejnenia.
Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.