inzertný portál

Podmienky využívania služieb inzercie serveru www.ubertomu.sk

Inzertný systém je prevádzkovaný osobou so živnostenským oprávnením Ing.Ondrej Holdy holdysoftware, IČO 41777140, DIČ: 1071879072 (ďalej len prevádzkovateľ).

Inzertný systém umožňuje zverejňovať a vyhľadávať inzerciu súkromných osôb, podnikateľskej verejnosti a príslušných organizácií (ďalej len užívatelia). V inzercii je užívateľom vyslovene zakázaná inzercia, ktorá je, alebo by mohla byť v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorá porušuje, alebo by mohla porušovať zákony Slovenskej republiky, alebo záväzné nariadenia, alebo zákony Európskeho spoločenstva. Užívateľom je rovnako zakázané inzerovať inzeráty s erotickým, pornografickým obsahom, s obsahom rasovej, náboženskej či etnickej neznášanlivosti. Ďalej je zakázané zvýrazňovať vloženú inzerciu nápadnými znakmi, väčším počtom veľkých písmen, vkladaním špeciálnych znakov z cieľom jeho zvýraznenia, rámovanie obrázkov, alebo vloženie obrázkov, ktoré môžu, alebo obsahujú texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo zákonmi Slovenskej republiky.

1Inzeráty môžu byť napísané len slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Inzeráty vložené do systému inzercie v iných než uvedených jazykoch budú bez nároku užívateľov na odplatu (majetkovú či nemajetkovú) natrvalo odstránené. Týmto opatrením prevádzkovateľ sleduje eliminovanie vloženej inzercie, ktorá by mimo povolených jazykových verzií mohla obsahovať texty, alebo obsah, ktorý by mohol byť hanlivý, alebo by mohol porušovať dobré mravy, alebo príslušné zákony.

2Služby inzercie na www.ubertomu.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov pri využití možnosti ich zvýrazňovania v systéme zobrazovania inzercie. Ceny pre spoplatnenie takejto činnosti sú uvedené pri každom zo spôsobov zvýraznenia daného inzerátu.

3Prevádzkovateľ má právo presunúť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie do inej kategórie (z pohľadu prevádzkovateľa).


4Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu uvedenú pri vložení inzerátu do systému inzercie. Užívateľ si môže na základe svojej slobodnej vôle vybrať časový rozsah zverejnenia jeho inzercie. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom môže, ale i nemusí byť obmedzený.

5 Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že ním vloženú inzerciu si môže zo systému inzercie vymazať len, ak užíva účet pre inzerciu (je zaregistrovaným užívateľom a disponuje užívateľským kontom na www.ubertomu.sk). Užívateľovi, ktorý vložil inzerciu anonymným spôsobom (teda nedisponuje užívateľským kontom) je odopreté ním podanú inzerciu vymazať. Ak by sa následne zaregistroval (a teda si vytvorí užívateľský účet) inzertný systém mu priradí doposiaľ ním anonymne vloženú inzerciu (technickou podmienkou takého priradenia inzercie je to, že všetka ním vložená inzercia obsahuje identickú e-mailovú adresu, ktorá bola vložená spolu s inzerátom) bude takémuto užívateľovi umožnené následne ním vloženú inzerciu vymazať. Inzercia, ktorá časovo expirovala (teda systém ju na základe stanovených technických pravidiel po uplynutí stanoveného časového obdobia prestal zverejňovať) bude zo systému inzercie nenávratne odstránená.

6Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľ medzi užívateľmi (inzerujúcimi) a návštevníkmi inzercie. Prevádzkovateľ nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť zverejneného inzerátu z obsahu inzercie.

7Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou stranou.


8Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb inzertného systému na www.ubertomu.sk ani za spôsob akým sa služby inzercie využívajú.


9Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo či nepriamo, alebo zhodou rôznych faktorov či náhod vznikli v dôsledku alebo v súvislostiach s využívaním služieb tohoto inzertného systému. prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom, alebo tretím stranám mohli, alebo vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb tohoto inzertného systému, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb inzertného systému na www.ubertomu.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a to takým spôsobom, aby eliminoval všetky prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť užívateľom či tretím stranám.

11Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a oznámenia služby inzertného systému upravovať.


12Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré tento inzertný systém môže ponúkať.

13Za obsah zverejnenej inzercie nenesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ má právo aj bez udania dôvodu odstrániť, akýkoľvek inzerát zo systému inzercie bez predošlého upozornenia, či súhlasu užívateľa, alebo užívateľov. Odstránením takéhoto inzerátu zo systému inzercie berie na vedomie a užívateľ súhlasí s tým, že mu zo strany prevádzkovateľa nenáleží akákoľvek forma odplaty (majetková, alebo nemajetková) za trvalé odstránenie takéhoto inzerátu z inzertného systému.

14Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.Neoddeliteľnou súčasťou podmienok inzercie je Reklamačný poriadok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), ak chcete využívať služby tohoto webového sídla, ako registrovaný užívateľ, je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Vaše rozhodnutie je slobodné a je na vás, či súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnete, alebo nie. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov však nie je možné vytvoriť užívateľské konto, pretože údaje pre jeho vytvorenie podliehajú ochrane osobných údajov.V súlade a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), vás informujeme o tom, že vami poskytnuté osobné údaje budú spracované len prostredníctvom digitálnej podoby výlučne na vykonávanie právnych a zmluvných povinností z našej strany pri poskytovaní služieb (predaj, fakturácia, starostlivosť o zákazníka) vďaka vášmu súhlasu. Na základe vášho súhlasu môžu mať naši technickí a administratívni pracovníci prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté nikomu inému.Váš súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že chápete a výslovne súhlasíte s tým, že s vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza ako je uvedené vyššie, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a GDPR. Vaše práva uvedené v č. 122/2013 Z.z., a GDPR zostanú nedotknuté. Najmä máte právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak si prajete uplatniť takéto práva, môžete tak urobiť tým, že osobné údaje zmeníte vo vašom užívateľskom konte. Ak chcete "byť zabudnutý(á)" - teda želáte si vymazať svoje užívateľské konto a s ním i všetky osobné údaje, môžete tak učiniť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý vaše konto úplne vymaže. Následné obnovenie údajov už nebude možné. Odkaz na vymazanie užívateľského konta nájdete vo svojom užívateľskom konte. Ak si želáte exportovať (stiahnuť a uložiť vaše užívateľského údaje do vášho počítača), môžete tak učiniť cez príslušný odkaz zobrazený vo vašom užívateľskom konte. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.