inzertný portál

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), ak chcete využívať služby tohoto webového sídla, ako registrovaný užívateľ, je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Vaše rozhodnutie je slobodné a je na vás, či súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnete, alebo nie. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov však nie je možné vytvoriť užívateľské konto, pretože údaje pre jeho vytvorenie podliehajú ochrane osobných údajov.V súlade a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), vás informujeme o tom, že vami poskytnuté osobné údaje budú spracované len prostredníctvom digitálnej podoby výlučne na vykonávanie právnych a zmluvných povinností z našej strany pri poskytovaní služieb (predaj, fakturácia, starostlivosť o zákazníka) vďaka vášmu súhlasu. Na základe vášho súhlasu môžu mať naši technickí a administratívni pracovníci prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté nikomu inému.Váš súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že chápete a výslovne súhlasíte s tým, že s vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza ako je uvedené vyššie, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a GDPR. Vaše práva uvedené v č. 122/2013 Z.z., a GDPR zostanú nedotknuté. Najmä máte právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak si prajete uplatniť takéto práva, môžete tak urobiť tým, že osobné údaje zmeníte vo vašom užívateľskom konte. Ak chcete "byť zabudnutý(á)" - teda želáte si vymazať svoje užívateľské konto a s ním i všetky osobné údaje, môžete tak učiniť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý vaše konto úplne vymaže. Následné obnovenie údajov už nebude možné. Odkaz na vymazanie užívateľského konta nájdete vo svojom užívateľskom konte. Ak si želáte exportovať (stiahnuť a uložiť vaše užívateľského údaje do vášho počítača), môžete tak učiniť cez príslušný odkaz zobrazený vo vašom užívateľskom konte. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

Tento portál sa riadi pri ochrane osobných údajov a uchováva z nich nasledovné informácie (registráciou užívateľa) .

a)Meno a priezvisko (pri registrácii).

b)Poštová adresa (ak ju inzerent vyplní zobrazí sa v detaile inzerátu, pri úhradách za služby zvýraznenia inzercie sa údaj použije spolu s menom a priezviskom pre vystavenie daňového dokladu).

c)E-mail (pri registrácii a registrácii pre systém newsletter).

d)Nick - údaj potrebný pre prihlásenie do užívateľského konta (pri registrácii).

e)Heslo - ktoré je v systéme zašifrované a následne uložené v hexadecimálnom kóde - pre prihlásenie sa do užívateľského konta (pri registrácii)

f)IP adresu používateľa (len pri ONLINE platbách za úhradu služieb inzercie)

f)Cookies (len ak je váš internetový prehliadač nastavený pre ich ukladanie)

f)Fotografie (len ak ich uložíte v inzeráte, alebo pri registrácii)

f)Telefónne čísla (len ak ho uvediete v inzeráte, alebo pri registrácii)Okrem uvedených údajov nie sú do systému inzercie umiestňované a uchovávané žiadne informácie, ktoré by mali charakter ochrany osobných údajov v zmysle zákona. Každý užívateľ (inzerent) si na vlastnú zodpovednosť vloží do inzercie také informácie, ktoré sám uzná za vhodné a ktoré sa následne automatizovane zverejňujú v príslušnej inzercii (inzeráte) po odsúhlasení s podmienkami zverejňovania inzercie. Preto dôrazne vyzývame inzerentov, aby do informácií k inzerátu nezverejňovali také informácie, ktoré môžu mať charakter osobných údajov a mohlo by dôjsť k ich zneužitiu po zverejnením inzerátu pre verejnosť.

Prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, že ste požiadali svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Bez tohoto súhlasu je zakázané využívať služby inzercie maloletým a to vytváraním užívateľských kont alebo vkladaním  inzercie.

Prevádzkovateľ tohoto inzertného portálu, neposkytuje získané informácie registráciou užívateľa, tretím stranám.

Informácie zverejnené s príslušným inzerátom spoločne s ním expirujú (zmažú sa automaticky) po časovom období, ktoré si užívateľ (inzerent) zvolil pri vložení inzercie do systému tohoto portálu inzercie.

Takto vymazané informácie nie je následne možné obnoviť, či inak použiť i v prospech užívateľa (inzerenta).


Inzerát je možné podať aj bez registrácie a teda každému týmto spôsobom umožňuje vložiť inzerát anonymne (bez nutnosti registrácie). Užívateľom, ktorí si vytvoria užívateľské konto (profil) sú poskytované bonusové služby v inzercii. Ak sa registrovaný užívateľ rozhodne slobodne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže tak kedykoľvek učiniť (systém po vykonaní stanoveného úkonu vymaže nenávratným spôsobom užívateľský účet a všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov dotknutej osoby) podľa nasledovného návodu:

1Prejdite na horné hlavné MENU. V ňom nájdite položku INZERENT. Vyrolujú sa vám podpoložky. V nich si vyberiete VYMAZAŤ MOJE KONTO a kliknite naň.


2Systém sa vás opýta či si s určitosťou želáte vymazať svoje užívateľské konto. Kliknite na ÁNO. Systém vám následne konto a všetky údaje v ňom uložené nenávratne vymaže.


Podpoložka VYMAZAŤ MOJE KONTO je aktívna len pre prihlásených užívateľov (nalogovaným v systéme inzercie). Pre neprihlásených, alebo nezaregistrovaných užívateľov nie je táto položka aktívna.

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.